Lovnormal for Hadeland EHK

(Vedtatt av årsmøtet i Hadeland Elghundklubb 24.01.1998 med siste endringer vedtatt av Representantskapet 5.4.2003)

KAPITTEL 1 - NAVN, DEFINISJON, FORMÅL.

§ 1 - Navn og definisjon.

Hadeland EIghundklubb er medlem av NEKF og gjennom dette samarbeide med Norsk Kennel Klub (NKK) og derigjennom med anerkjente hundeorganisasjoner i inn- og utland.Medlemmer i Hadeland Elghundklubb er gjennom klubbens medlemskap i NEKF tilsluttet Norske EIghundklubbers Forbund og underlagt NEKF's lover og vedtak.

§ 2 - Formål.

Hadeland EHK's formål er innen sitt område:

•    å arbeide for ansvarlig hundehold
•    å arbeide for utvikling og forbedring av elghundrasene, særlig de norske
•    å fremme interessen for elghundrasene og riktig bruk av disse. 

Formålet søkes fremmet med:

•    å utbre kjennskap til elghundrasene, deres egenskaper og bruk.
•    å avholde jaktprøver
•    å avholde prøver for godkjent sporbevis for bedre ettersøk av skadet vilt
•    å avholde utstillinger og unghundfremvisninger
•    å veilede i avl og oppdrett av elghunder.
•    å formidle kontakt mellom NEKF's avlsråd, oppdrettere og valpekjøpere.
•    å utdanne og etterutdanne eksteriør- og jaktprøvedommere.
•    å samarbeide med NEKF og med andre elghundklubber i saker av felles interesse
•    å bistå klubber og interessegrupper.i organisasjonsspørsmål med sikte på å oppnå optimal samarbeide
•    å opprette samarbeid med grunneiere, organisasjoner og offentlige organ i saker av felles interesse.

Formålet søkes oppnådd ved at Hadeland EHK setter i verk tiltak som antas å gagne formålet best mulig.


KAPITTEL 2 - MEDLEMSKAP

§ 3 – Typer medlemskap
.
Medlemskap i Hadeland EHK omfatter:
•    årlig betalende medlemmer
•    æresmedlemmer.

§ 4 - Opprettelse av medlemskap

Som medlem kan opptas enhver interessert person. lnnmelding skjer til klubbens kasserer/sekretær.

Styret kan nekte å oppta person som antas å kunne skade klubben, eller som er dømt for dyremishandling etter Lov om dyrevern. Person som blir nektet opptak kan anke avgjørelsen inn for Hadeland EHK’s årsmøte. Anken må sendes senest 14 dager etter avslag om opptak er mottatt. Hadeland EHK skal i avslaget gjøre oppmerksom på ankemulighet og ankefrist.

Person som er ekskludert av NKK eller samarbeidende klubb kan ikke opptas som medlem.

§ 5 - Medlemskontingent

Medlemskontigenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Medlem som ikke har betalt kontingent ved årets utgang blir strøket og mister sine rettigheter.

KAPITTEL 3. ORGANISASJONEN.

§ 6 - Hadeland EHK's organisasjon

Hadeland EHK består av følgende organer:

•    årsmøte (ordinært/ekstraordinært)
•    styre
•    valgkomité
•    andre utvalg
•    revisorer

Årsmøte velger representanter for Hadeland EHK til NEKF's representantskap.


KAPITTEL 4 - ÅRSMØTE.

§ 7 - Årsmøte.
 
Årsmøtet er Hadeland EHK's høyeste myndighet og det ordinære årsmøtet holdes hvert år innen 20. Februar. Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel Innkallingen skal inneholde dagsorden for årsmøtet og videre skal oppgis de saker som skal behandles på årsmøtet, samt styrets innstilling til vedtak i saker som trenger årsmøtets godkjenning. Saker og forslag som ønskes behandlet på årsmøtet - herunder forslag til valg - må være h.h.v. styret/valgkomiteens formann i hende senest 10. januar.

Hadeland EHK’s leder eller nestleder åpner årsmøtet. samt leder:
•    godkjennelse av innkalling
•    godkjennelse av saksliste
•    valg av tellekorps   
•    valg av 2 personer til å undertegne protokollen fra møtet .
•    valg av protokollfører
•    valg av årsmøtedirigent.

Årsmøtet skal videre behandle:
•    styrets årsberetning
•    styrets årsregnskap og revisorenes rapport
•    saker på sakslisten - herunder saker for kommende RS-møte
•    tildeling av hedersbevisninger
•    innstilling fra valgkomiteen hvoretter årsmøtet velger:

o    Hadeland EHKs leder for 1 år
o    Hadeland EHK's nestleder for 2 år
o    3 Styremedlemmer for 2 år. Det ene styremedlem som skaI tre ut etter 1 år avgjøres ved loddtrekning på årsmøtet
o    2 varamedlemmer til styret for l år
o    2 revisorer for 1 år
o    valgkomite på 3 medlemmer, samt dets formann. Hvert år er 1 av komite- medlemmene på valg
o    valg av representanter til NEKF's RS-møte.
o    etter forslag fra valgkomiteen fastsettes honorarer/godtgjørelse til styrets medlemmer

Til alle verv kan det gjenvelges et ubegrenset antall ganger. 

Alle avstemminger er åpne, også valg, dersom skriftig avstemming ikke kreves. Alle saker,
bortsett fra lovendringer. avgjøres med alminnelig flertall. Om lovendring kfr. §9.

For å være valgbar eller ha stemmerett på årsmøtet, må det være betalt medlemskontingent for det foregående år.

Årsmøtet kan behandle men ikke fatte vedtak i saker som ikke står på sakslisten.


§ 8 - Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte holdes hvis styret eller minst ¼ av medlemmene krever det. Møtet avholdes innen 8 uker og innkallingen skal skje på samme måte og med samme frister som for ordinært årsmøte. Bare saker som er oppgitt i innkallingen kan behandles.


§ 9 - Lovendringer

Lovendringer kan bare vedtas av årsmøtet~ ordinært eller ekstraordinært - med 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

Lovendringer må for å kunne settes i verk være godkjent av NEKF's styre. Lovendringer som ikke godkjennes kan ankes til NEKF's RS-møte. Anken behandles som vanlig sak.


KAPITTEL S . HADELAND EHK'S STYRE.

§ 10 - Styret j Hadeland EHK. kompetanse og sammensetning.

Hadeland EHK's styre er å:

•    ivareta NEKF' s formål
•    lede Hadeland EHK's virksomhet mellom årsmøtene i overensstemmelse med NEKF's lover og regler
•    formidle medlemmenes kontakt med NEKF's styre og andre organer
•    oppnevne nødvendige utvalg og arbeidsgrupper.

Styret kan advare eller be om å uttre av klubben, utelukke for et bestemt tidsrom eller ekskludere medlemmer som handler i strid med gjeldende lover og regler eller oppfører seg på en for Hadeland EHK eller dens medlemmer uverdig/skadelig måte, eller for manglende oppfyllelse av medlemsplikter.

Medlemmer som utelukkes for et bestemt tidsrom eller ekskluderes på bakgrunn av forannevnte bestemmelser kan innen 14 dager fra mottatt skriftlig meddelelse anke saken inn for Hadeland EHK’s årsmøte. Vedkommende skal i meddelelsen gjøres oppmerksom på ankemulighet og ankefrist. Årsmøtet kan bestemme om anken skal videresendes til Lov- og kontrollkomiteen i NEKF. Avslår et å videresende anken, kan medlemmet selv bringe saken inn for Lov- og kontrollkomiteen i NEKF. som lager innstilling og oversender saken til RS. Anken stiles til LKK og sendes NEKF's styre v/sekretariatet..

Hadeland EHK's styre består av leder, nestleder og øvrige 3 styremedlemmer.

Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer inklusive lederen er til stede. Ved stemmelikhet bar fungerende leder dobbelstemme.


KAPITTEL 6 - DIVERSE BESTEMMELSER.

§ 11 - Oppløsning.

Oppløsning av Hadeland EHK kan bare vedtas på ordinært årsmøte og med minimum 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Ved eventuell oppløsning fatter årsmøtet vedtak om anvendelse av Hadeland EHK' s aktiva. Slikt vedtak fattes med alminnelig flertall.

HEHK PÅ FACEBOOK